USLUGE

Procena rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja

Prvi korak na putu izgradnje sistema bezbednosti jeste upravo PROCENA RIZIKA U ZAŠTITI LICA, IMOVINE I POSLOVANJA. Ona predstavlja aktivnost usmerenu na utvrđivanje bezbednosnog stanja I okolnosti u poslovnom sistemu , na osnovu koje se gradi strategija zaštite svakog preduzeća.

Pravni osnov za procenu rizika:
• “Zakon o privatnom obezbeđenju Republike Srbije“ (Sl. glasnik RS”, br. 104/2013 i 42/2015) 
• “Uredba o bližim kriterijumima za određivanje obavezno obezbeđivanih objekata I načinu vršenja poslova njihove zaštite (Sl. Glasnik RS br. 98/2016)
• “Odluka o objektima od posebnog značaja za odbranu zemlje” (Sl. Glasnik br. 112 od 10.12. 2018)
• “Odluka o određivanju velikih tehničkih sistema značaja za odbranu” ( Sl. Glasnik RS br. 41 od 16.04.2014, 35 od 17. 04.2015, 86 od 21.10.2016,53 od 30.05. 2017)
• “Pravilnik o načinu vršenja poslova tehničke zaštite I korišćenja tehničkih sredstava” (Sl.glasnik RS br- 19/2015 I 71/2017)
• “Uredba o minimalnim tehničkim uslovima kod obavezne ugradnje sistema tehničke zaštite u bankama I drugim finansijskim institucijama”

Procena rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja je garant visokih rezultata u sistemu bezbednosti.

Kvalitetna procena rizika garantuje visoke rezultate u izgradnji sistema bezbednosti i stoga je izbor procenitelja veoma bitan kako bi od samog početka bezbednosne potrebe bile adekvatno sagledane. “ HTW GROUP“ procenu rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja tretira kao prioritetnu konsultantsku aktivnost i temeljno pristupa identifikaciji svih opasnosti i specifičnosti sistema bez “copy – paste” rešenja koja su itekako prisutna, kako na tržištu bezbednosnih usluga tako i u velikom broju postojećih procedura mnogih kompanija U sastavu našeg preduzeća je 12 licenciranih procenitelja , svaki od njih je sa iskustvom od najmanje 10 godina na određenim poslovima a koji se analiziraju u navedenom Aktu.

Procena rizika se sastoji iz 4 celine i sadrži:

1. Identifikacija ili određivanje konteksta procene rizika – predstavlja prvi i osnovni korak i treba da obezbedi da usvojen pristup procene rizika bude adekvatan i proporcionalan okruženju organizacije, kao i rizicima koji utiču na postizanje projektovanih ciljeva organizacije i sadrži podatke o: dubini i širini aktivnosti procene rizika, projektu , procesu, funkciji, aktivnostima i njihovim ciljevima i predmetima i sl. Može se podeliti na dve celine i to:

- uspostavljanje eksternog konteksta – obuhvata sve faktore izvan organizacije koji mogu da imaju uticaj na njene ciljeve, poput: kulturne, političke, pravne, regulatorne, finansijske, ekonomske i konkurentske sredine, pokretače i trendove koji imaju uticaj na ciljeve organizacije, percepcije i vrednosti eksternih zainteresovanih strana. Takođe, eksterni faktori mogu biti i makrolokacija, mikrolokacija, konkurencija i istorija štetnih događaja.

- uspostavljanje internog konteksta: obuhvata sve faktore unutar organizacije koji mogu ostvariti određeni uticaj na ostvarenje ciljeva organizacije kao što su: veličina organizacije, istorija štetnih događaja, način organizovanja, način i stepen zaštite, delovanje internih zainteresovanih strana i dr.

2. Procena rizika - predstavlja sveobuhvatan proces koji sadrži identifikaciju rizika i određivanje veličine opasnosti po štićeni objekat, a na osnovu podataka koji su dati u predhodnom poglavlju i identifikovanih štićenih vrednosti.

Sadrži: Analizu rizika koja obuhvata razmatranje uzroka i izvora potencijalnih opasnosti, njihovih pozitivnih i negativnih posledica, kao i verovatnoću pojavljivanja potencijalnih opasnosti, uzimajući u obzir prisustvo (odsustvo) i efikasnost postojećih mera kontrole. Vrednovanje rizika vrši se sa ciljem da pomogne u donošenju odluka, na osnovu rezultata analize rizika, o tome kojim se rizicima treba baviti i prioritetima u postupanju sa rizicima. Ocena rizika obuhvata poređenje stepena rizika koji su pronađeni u toku procesa analize i kriterijuma za rizike koji su dobijeni u toku razmatranja čitavog konteksta.

3. Postupanje sa rizikom – obuhvata predlog preventivnih i represivnih mera za postupanje sa rizikom a u cilju kontrolisanja, ublažavanja ili neutralisanja rizika i pretnji po štićene vrednosti, opcije izvodljivosti i analizu cena - efikasnost.

4. Kontrola i revizija – sastoji se od predloga aktivnosti i mera kojima se vrši kontrola sprovođenja, merenje rezultata i eventualne izmene postupanja sa rizikom.

U metodologiji koja će biti primenjena prilikom procene rizika (slika 1) zahtevi za procenom su kvantitativni i kvalitativni. Da bi bila efikasna i održiva, procena rizika treba da bude integrisana na svim nivoima zaštite lica i imovine i podržana od strane rukovodstva organizacije.

Šta su dalji koraci u izgradnji funkcionalnog sistema bezbednosti kompanije, šta je projektni zadatak i koji kadrovski i tehnički resursi su neophodni u procesu izgradnje sistema zaštite lica, imovine i poslovanja?

Izradom procene, odnosno odgovorima na ova pitanja formira se kompletna slika bezbednosne situacije jednog sistema, ukazuje se na sve rizike koji se gradiraju po skali verovatnoće, učestalosti i veličini potencijalne štete i daju se konkretna rešenja, definiše bezbednosna politika kompanije, propisuju bezbednosne mere, definišu procedure i radna uputstva i izrađuju dalji planovi zaštite.

HTW Group poseduje veliko iskustvo, relevantna stručna znanja i koristi napredne modele i savremene standarde (Standard ISO 31000 i nacionalni SRPS A.L2.003:2017) za procenu rizika što će Vam omogućiti kvalitetno i pravovremeno sagledavanje pretnji i opasnosti po Vašu imovinu i vrednosti, a ujedno dati optimalna rešenja za izgradnju sistema korporativne bezbednosti i mera fizičko – tehničke zaštite.

TOP